AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Kompetencje Rady Wydziału

Kompetencje Rady Wydziału określa Art. 22 Statutu Akademii Górniczo-Hutniczej, zgodnie z którym Rada Wydziału rozpatruje każdą sprawę, którą uzna za istotną dla Uczelni i wydziału. W szczególności do kompetencji Rady Wydziału należy:
 1. Ustalanie głównych kierunków działania wydziału;
 2. Uchwalanie programów nauczania i planów studiów, po zasięgnięciu opinii wydziałowego organu samorządu studenckiego, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat;
 3. Uchwalanie programów nauczania i planów studiów doktoranckich, po zasięgnięciu opinii wydziałowego organu samorządu doktorantów i zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat;
 4. Uchwalanie programów nauczania i planów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat;
 5. Uchwalanie planu rzeczowo-finansowego wydziału, w zgodności z ustalonym przez Senat budżetem Uczelni;
 6. Zatwierdzanie sprawozdania dziekana z działalności wydziału oraz ocena działalności dziekana;
 7. Dokonywanie okresowych ocen realizacji procesu dydaktycznego, działalności naukowej wydziału i współpracy wydziału z zagranicą;
 8. Występowanie do wydziałowego kolegium elektorów o odwołanie dziekana lub prodziekana, na wniosek złożony przez co najmniej połowę statutowego składu rady, a w przypadku prodziekana ds. studenckich - również na wniosek 3/4 wszystkich przedstawicieli studentów i doktorantów w radzie;
 9. Podejmowanie uchwał w sprawie współdziałania wydziału z innymi instytucjami, w tym z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni;
 10. Podejmowanie uchwał w sprawie wniosków dziekana o tworzenie, przekształcanie i znoszenie katedr oraz jednostek międzywydziałowych;
 11. Podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia, przekształcania i znoszenia wewnętrznych jednostek organizacyjnych wydziału;
 12. Występowanie z wnioskiem do Senatu o tworzenie i znoszenie oraz powierzanie prowadzenia wydziałowi kierunków studiów i specjalności kształcenia;
 13. Opiniowanie wniosków dziekana dotyczących powierzania prowadzenia przedmiotów nauczania;
 14. Prowadzenie analizy warunków i kierunków rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej wydziału;
 15. Opiniowanie wniosków o urlopy dla celów naukowych dla pracowników;
 16. Nadawanie, w ramach przyznanych uprawnień, stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz występowanie z wnioskami o nadanie tytułu profesora;
 17. Podejmowanie uchwał w sprawie wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej, jeżeli rada posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego;
 18. Podejmowanie uchwał w sprawie wniosku do Senatu o nadanie tytułu Profesora Honorowego Akademii Górniczo-Hutniczej, Zasłużonego dla Akademii Górniczo-Hutniczej AGH oraz Konsula Honorowego;
 19. Podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania na wydziale, zgodnie ze Statutem, a w szczególności zgodnie z zasadami i trybem konkursowym obowiązującym w Uczelni;
 20. Podejmowanie uchwał w sprawie wniosków o powołanie i odwołanie kierowników katedr, spośród profesorów oraz nauczycieli akademickich ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, po zasięgnięciu opinii pracowników danej katedry;
 21. Podejmowanie uchwał w sprawie wniosków kierowników katedr o powołanie i odwołanie zastępców kierowników katedr, w skład których wchodzi co najmniej pięciu nauczycieli akademickich z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego, spośród tych nauczycieli;
 22. Powoływanie na wniosek dziekana innych obok katedr jednostek wydziału oraz wewnętrznych jednostek w katedrach, a także opiniowanie wniosków dziekana o powierzeniu obowiązków kierownikom tych jednostek, jak również obowiązków dyrektora administracyjnego wydziału;
 23. Wybór przedstawiciela wydziału do Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich spośród nauczycieli zatrudnionych na stanowisku profesora;
 24. Przygotowywanie dla Senatu opinii w ważnych sprawach dotyczących wydziału i Uczelni;
 25. Podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w Ustawie, Statucie, Regulaminie Studiów, Regulaminie Studiów Doktoranckich lub Regulaminie Studiów Podyplomowych.

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: