AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Inżynieria środowiska - studia II stopnia (magisterskie)

Specjalność: Inżynieria kształtowania środowiska


W ramach studiów II stopnia student pogłębia ogólną wiedzę inżynierską z zakresu inżynierii środowiska. W szczególności zapoznaje się ze specyfiką procesu rewitalizacji w ujęciu prawno-finansowym, środowiskowo-przestrzennym oraz społeczno-gospodarczym. Student poznaje metody tworzenia koncepcji rewitalizacji terenów przemysłowych uwzględniając specyfikę obszaru przekształconego i jego otoczenie oraz potrzeby społeczne i kulturowe. Potrafi dokonać waloryzacji przestrzeni i obiektów poprzemysłowych wykazujących wartości historyczne i architektoniczne oraz zaproponować sposoby ich ochrony i adaptacji. Poznaje warunki, metody i urządzenia konieczne dla tworzenia struktury przestrzennej obszarów przemysłowych w harmonii z krajobrazem, a także zachowaniem tożsamości miejsca. Preferowany, znaczny zakres pracy własnej w ramach ćwiczeń projektowych oraz laboratoryjnych pozwala na rozwijanie umiejętności logicznego i twórczego myślenia, a także zdolności organizacyjnych studenta niezbędnych w realizacji złożonych procesów rewitalizacyjnych. Wyjazdy seminaryjne i praktyka dyplomowa są uzupełnieniem ramowych programów kształcenia i stanowią okazję do zapoznania się słuchaczy ze stroną praktyczną zawodu oraz warsztatem pracy inżyniera, w korelacji z rzeczywistymi wymaganiami stawianymi przez konkretnego pracodawcę.

Umiejętności
Absolwent jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania złożonych i interdyscyplinarnych zagadnień z zakresu rekultywacji i rewitalizacji terenów przemysłowych. Bez dodatkowych uprawnień potrafi wykonywać koncepcje i projekty rekultywacji oraz programy rewitalizacji wraz z montażami finansowymi. Posiada szeroką wiedzę o różnorodnych metodach i działaniach w procesach rewitalizacji. Potrafi prowadzić prace likwidacyjne wyrobisk górniczych oraz infrastruktury przemysłowej, a także prace rekultywacyjne i rewitalizacyjne, w tym adaptację wartościowych obiektów poprzemysłowych dla nowych funkcji. Charakteryzuje się wysokim stopniem komunikatywności, kompetencji oraz inwencją twórczą konieczną dla tworzenia koncepcji rewitalizacji. Posiada umiejętności menedżerskie w aspekcie współpracy w interdyscyplinarnym zespole oraz kierowania zespołami ludzkimi.

Zatrudnienie
Podejmując pracę zawodową absolwent może ubiegać się o zatrudnienie w zakładach górniczych (odkrywkowych, podziemnych, otworowych), w firmach zajmujących się rekultywacją i rewitalizacją terenów przekształconych działalnością człowieka, w biurach projektów, firmach realizujących usługi w zakresie rekultywacji, rewitalizacji i recyklingu dla potrzeb różnych gałęzi przemysłu, organach administracyjnych w zakresie ochrony środowiska i rozwoju regionalnego.

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: