AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Górnictwo i geologia - studia II stopnia (magisterskie)

Specjalność: Przeróbka surowców mineralnych


Po tej specjalności, absolwent zyskuje pogłębioną wiedzę na temat technologii przeróbki różnych surowców mineralnych. Poznaje schematy technologiczne przeróbki surowców uwzględniające wszystkie operacje: przygotowawcze, główne i uzupełniające, ze szczególnym uwzględnieniem procesów rozdrabniania i klasyfikacji, wzbogacania grawitacyjnego jak również gospodarki wodno-mułowej.
Zdobywa szeroką, praktyczną i teoretyczną wiedzę na temat metod i schematów wzbogacania surowców, separacji grawitacyjnej, magnetycznej, elektrostatycznej lub flotacji, opartych na wykorzystaniu różnic we własnościach fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych składników mineralnych surowca pierwotnego lub odpadowego.
Ze względu na obowiązujące przepisy i wymogi z zakresu ochrony środowiska, absolwent uzyskuje wiedzę na temat możliwości wykorzystania wszystkich składników mineralnych zgodnie z zasadą kompleksowego wykorzystania złoża oraz wymogami środowiska naturalnego, pracy obiegów wodno-mułowych w zakładach przeróbczych. Zyskuje również informacje na temat ochrony powietrza, ochrony wód, gleby oraz sposobów ograniczania emisji towarzyszących procesom przeróbki surowców mineralnych. Ponadto zdobywa umiejętności w zakresie prawidłowego pobierania próbek materiałów w celu ich analizy granulometrycznej, densymetrycznej, chemicznej oraz oceny statystycznej.

Umiejętności
Podczas studiów absolwent zdobywa informacje na temat konstrukcji i pracy maszyn przeróbczych oraz urządzeń im towarzyszących z uwzględnieniem najnowszych technologii w tym zakresie. Absolwent ma okazję do praktycznej weryfikacji tej wiedzy podczas organizowanych zajęć terenowych oraz praktyk studenckich odbywanych w zakładach przemysłowych. Posiada również umiejętności z zakresu projektowania i logistyki zakładów przeróbczych wybranych surowców mineralnych.

Zatrudnienie
Po zakończeniu studiów absolwent zyskuje niezbędne uprawnienia do pracy w kopalniach surowców mineralnych a zdobyta wiedza umożliwia mu podjęcie pracy w przemyśle wydobywczym w zakładach przeróbki mechanicznej i wzbogacania przy kopalniach: węgla kamiennego i brunatnego, rud miedzi, cynku i ołowiu, barytu i fluorytu, soli, w kamieniołomach i żwirowniach, w przetwórstwie kruszyw drogowych i budowlanych, jak również w ochronie środowiska w zakresie zagospodarowania i utylizacji odpadów stałych, ciekłych i gazowych. Absolwenci znajdują zatrudnienie zarówno w przemyśle wydobywczym związanym z przeróbką surowców mineralnych jak i w instytucjach związanych z ochroną środowiska.

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: