AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Górnictwo i geologia - studia II stopnia (magisterskie)

Specjalność: Górnictwo odkrywkowe


Głównym celem kształcenia w ramach specjalności jest nabycie przez studentów gruntownej i zaawansowanej wiedzy w dziedzinie nauk o ziemi, górnictwa i geologii, odkrywkowych technik wiertniczych i technologii bezwykopowych, udostępniania i przygotowania do eksploatacji odkrywkowej i otworowej złóż kopalin stałych, kierowania procesami wydobywczymi z uwzględnieniem zagadnień proekologicznych i szeroko rozumianego bezpieczeństwa powszechnego. U podstaw wiedzy fachowej absolwenta leży znajomość statystyki, fizyki współczesnej, zarządzania środowiskiem, wpływu robót górniczych na powierzchnię, geomechaniki, miernictwa, geologii złóż, maszyn górniczych, technologii odkrywkowej eksploatacji złóż różnych surowców, techniki strzelniczej, odwadniania, zwałowania, eksploatacji transportu, likwidacji kopalń oraz ekonomiki i nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem. Preferowany, znaczny zakres pracy własnej w ramach ćwiczeń projektowych oraz laboratoryjnych pozwala na rozwijanie umiejętności logicznego i twórczego myślenia, a także zdolności organizacyjnych studenta. Wyjazdy seminaryjne i praktyka dyplomowa są uzupełnieniem ramowych programów kształcenia i stanowią okazję do zapoznania się słuchaczy ze stroną praktyczną zawodu oraz warsztatem pracy inżyniera górnika, w korelacji z rzeczywistymi wymaganiami stawianymi przez konkretnego pracodawcę.

Umiejętności
Absolwent jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych zagadnień inżynierskich, zna język obcy, charakteryzuje się wysokim stopniem komunikatywności, kompetencji oraz inwencją twórczą, posiada umiejętności menedżerskie w aspekcie współpracy i kierowania zespołami ludzkimi w poczuciu pełnej odpowiedzialności za podejmowane decyzje o zróżnicowanej skali ryzyka.

Zatrudnienie
Absolwent jest przygotowany do kontynuacji kształcenia w ramach studiów III stopnia (doktoranckich). Podejmując pracę zawodową może się ubiegać o zatrudnienie w odkrywkowych zakładach górniczych (węgla brunatnego, surowców skalnych, kruszyw naturalnych i innych kopalin stałych), biurach projektów, instytucjach naukowych i placówkach edukacyjnych, jednostkach badawczych i badawczo-rozwojowych, przedsiębiorstwach geologicznych i budownictwa geotechnicznego bazujących na technikach górniczych (wiertniczych), firmach realizujących usługi dla potrzeb górnictwa, strukturach nadrzędnych kopalń, organach nadzoru górniczego.

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: