AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Górnictwo i geologia - studia II stopnia (magisterskie)

Specjalność: Geomechanika górnicza i budownictwo podziemne


Przedmiotem studiów na tej specjalności są techniki i technologie górnictwa podziemnego i odkrywkowego. Uwzględniają szeroki zakres zagadnień związanych z górotworem, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk fizycznych zachodzących w masywach skalnych podczas prowadzonej działalności górniczej, w tym prognozowania i zwalczania podstawowych zagrożeń naturalnych w górnictwie oraz projektowania i wykonywania podziemnych obiektów inżynierskich.

Umiejętności
Absolwenci specjalności Geomechanika górnicza i budownictwo podziemne otrzymują bogaty zasób wiedzy w zakresie dyscypliny górnictwo i geologia, która daje im prawo do kierowania pracami górniczymi w kopalniach podziemnych i odkrywkowych. W planach studiów przewidziano omawianie zagadnień z szeroko pojętej geomechaniki, geotechniki w górnictwie odkrywkowym i budownictwa podziemnego. Dają one absolwentowi wiedzę z zakresu zjawisk dynamicznych w górotworze (nagłe zawały i obwały, tąpania, wyrzuty gazów i skał), eksploatacji na dużych głębokościach, projektowania obudowy i wyrobisk górniczych, monitoringu górotworu i oceny jego stateczności oraz wykonywania polowych badań właściwości masywu skalnego i gruntowego. Dodatkowo student poznaje techniki modelowania numerycznego górotworu, aspekty oddziaływania działalności górniczej na środowisko i obiekty budowlane, a także poznaje metody projektowania i zarządzania przedsięwzięć w zakresie przemysłu wydobywczego.

Zatrudnienie
Absolwenci tej specjalności uzyskują wykształcenie potrzebne do podjęcia pracy w kierownictwie i dozorze ruchu zakładów górniczych oraz przedsiębiorstw wykonujących podziemne wyrobiska górnicze (szyby, przekopy, komory) i podziemne obiekty inżynierskie (tunele, metro, podziemne składowiska itp.). Szczególnym miejscem zatrudnienia dla absolwentów tej specjalności mogą być kopalniane stacje tąpań, firmy wykonawcze robót geotechnicznych lub specjalistycznych robót górniczych.

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: