AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Budownictwo - studia II stopnia (magisterskie)

Specjalność: Renowacja i modernizacja obiektów budowlanych


Problemy renowacji i modernizacji obiektów budowlanych wymagają przygotowania kadry w obszarze konstrukcji budowlanych, materiałoznawstwa budowlanego, geotechniki, niezawodności i wzmacniania obiektów budowlanych, eksploatacji, inwentaryzacji i modernizacji obiektów budowlanych. Absolwent tej specjalności uzyskuje wszechstronne przygotowanie w zakresie współczesnych metod renowacji obiektów budowlanych ich modernizacji, napraw i modernizacji a także rewitalizacji obszarów zurbanizowanych.

Umiejętności
Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu: wykonawstwa i projektowania zaawansowanych obiektów budowlanych; technologii i organizacji budownictwa; kierowania zespołami i firmą budowlaną; wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej.
Absolwent, oprócz wykształcenia ogólnobudowlanego, będzie przygotowany do prowadzenia prac remontowych, adaptacyjnych, renowacyjnych i modernizacyjnych zarówno pojedynczych obiektów budowlanych, jak i zespołów budynków oraz całych obszarów zabudowanych, dostosowując je do współczesnych wymagań cywilizacyjnych.
Absolwent jest przygotowany do: rozwiązywania złożonych problemów projektowych, organizacyjnych i technologicznych; opracowywania i realizacji programów badawczych; podejmowania przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym; uczestniczenia w marketingu i promocji wyrobów budowlanych; kontynuacji edukacji i uczestniczenia w badaniach w dziedzinach związanych bezpośrednio z budownictwem; ustawicznego podnoszenia swych kwalifikacji i uzupełniania wiedzy oraz kierowania dużymi zespołami ludzkimi.

Zatrudnienie
Absolwent jest przygotowany do pracy w: biurach konstrukcyjno-projektowych; instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko rozumianego budownictwa i modernizacji obiektów budowlanych. Absolwenci tej specjalności będą również przygotowani do projektowania nowych obiektów w zakresie ogólnobudowlanym oraz projektowania remontów, adaptacji i modernizacji obiektów istniejących w tym także obiektów zabytkowych. Znajomość dawnych i nowych technologii, materiałów budowlanych i konstrukcji oraz aspektów organizacyjnych i społecznych daje absolwentom interdyscyplinarne przygotowanie zawodowe (również umiejętności w wykonywaniu opracowań oceny stanów technicznych poszczególnych elementów budowlanych oraz całych budowli). Absolwenci tej specjalności będą mogli przede wszystkim realizować powszechne programy uzdrowienia zasobów budowlanych lub prowadzić indywidualne zadania remontowe. Mogą pracować w służbach inwestorskich, konserwatorskich, pracowniach projektowych lub bezpośrednio na placu budowy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: