AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Budownictwo - studia II stopnia (magisterskie)

Specjalność: Geotechnika i budownictwo specjalne


Biorąc pod uwagę potrzeby rozwojowe budownictwa na terenach górniczych, specjalność obejmuje szeroki zakres zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z badaniem ośrodka skalnego i gruntów oraz projektowaniem i wykonawstwem złożonych budowli i obiektów inżynierskich odpornych na statyczne i dynamiczne deformacje terenu. W projektowanych i wykonywanych robotach budowlanych uwzględnia się określenie wpływu eksploatacji na powierzchnię terenu i górotwór oraz przeciwdziałanie występowaniu szkód górniczych w ramach profilaktyki budowlanej.

Umiejętności
Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu: wykonawstwa i projektowania złożonych obiektów budowlanych; technologii i organizacji budownictwa; kierowania zespołami i firmą budowlaną; wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej. Ponadto przedmiotem studiów są zagadnienia związane z szeroko pojętą geotechniką, budownictwem podziemnym oraz budownictwem i zabezpieczaniem obiektów na terenach górniczych.
Absolwent jest przygotowany do: rozwiązywania złożonych problemów projektowych, organizacyjnych i technologicznych; opracowywania i realizacji programów badawczych; podejmowania przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym; uczestniczenia w marketingu i promocji wyrobów budowlanych.

Zatrudnienie
Absolwent jest przygotowany do pracy w: biurach konstrukcyjno-projektowych; instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko rozumianego budownictwa i geotechniki. Absolwent jest przygotowany do kierowania pracami budowlanymi z możliwością kierowania pracami geotechnicznymi przy budowlach naziemnych, takich jak: zapory, trasy komunikacyjne i handlowe, oraz budowlach podziemnych, takich jak: metro, tunele, podziemne ciągi komunikacyjne i handlowe, podziemne garaże itp. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: