AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Zarządzanie i ekonomika w gospodarce surowcami mineralnymi

Charakterystyka studiów podyplomowych:

Celem studiów podyplomowych jest aktualizacja wiedzy, podniesienie kwalifikacji oraz przygotowanie Uczestników do działalności zawodowej w zakresie obejmowania kierowniczych stanowisk w przedsiębiorstwach górniczych.

Studia trwają dwa semestry, obejmują 161 godzin dydaktycznych. Rozpoczęcie zajęć przewidziano na miesiąc październik 2016r. Pierwszy semestr jest poświęcony przedmiotom z zakresu zarządzania finansami, majątkiem i kadrami, metodami oceny projektów inwestycyjnych, systemem podatkowym w gospodarce, jak również ekonomiczno-technologicznymi problemami eksploatacji odkrywkowej i rekultywacji oraz problemami organizacyjno-prawnymi działalności górniczej. Drugi semestr obejmuje zagadnienia związanie z zarządzaniem procesami produkcyjnymi, ekonomiką przedsiębiorstwa górniczego, rachunkiem kosztów, organizacją procesów wydobywczych i inwestycyjnych, jak również problemami ekonomiczno-technologicznymi z zakresu eksploatacji podziemnej. Studia zakończone są przygotowaniem pracy dyplomowej i jej obroną.

Uzyskanie dyplomu ukończenia studiów podyplomowych pozwoli na uzupełnienie lub rozszerzenie wiedzy z zakresu aspektów ekonomicznych, zarządczych, podatkowych oraz organizacyjnych gospodarki surowcami mineralnymi. Uczestnicy studiów zapoznają się z aktualnymi problemami ekonomiczno-technologicznymi oraz organizacyjno-prawnymi przedsiębiorstw górniczych. Absolwenci zatrudnieni w jednostkach naukowo-badawczych poszerzą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem górniczym.

Program studiów podyplomowych:

 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie majątkiem i kadrami
 • Metody oceny projektów inwestycyjnych
 • Międzynarodowe rynki surowców mineralnych
 • System podatkowy w gospodarce
 • Ekonomiczno-technologiczne problemy eksploatacji odkrywkowej
 • Ekonomiczno-technologiczne problemy rekultywacji
 • Problemy organizacyjno-prawne działalności górniczej
 • Zarządzanie procesami produkcyjnymi w zakładach górniczych
 • Ekonomika przedsiębiorstwa górniczego
 • Rachunek kosztów
 • Marketing
 • Controlling w przedsiębiorstwie
 • Organizacja procesów inwestycyjnych
 • Organizacja procesów wydobywczych
 • Ekonomiczno-technologiczne problemy eksploatacji podziemnej
 • Seminarium dyplomowe

Sylwetka absolwenta:

Studia są skierowane do absolwentów szkół wyższych (magisterskich lub zawodowych) wszystkich kierunków, w szczególności do pracowników zakładów górniczych, jednostek naukowo-badawczych oraz absolwentów kierunków górniczych.
Słuchacze nabędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu aspektów ekonomicznych, zarządczych, podatkowych oraz organizacyjnych gospodarki surowcami mineralnymi, jak również zapoznają się z aktualnymi problemami ekonomiczno-technologicznymi eksploatacji oraz rekultywacji. Ukończenie studiów podyplomowych zostanie potwierdzone świadectwem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Czas trwania:

2 semestry

Termin zgłoszeń:

Rekrutacja kandydatów odbywa się w sposób ciągły.

Wymagane dokumenty:

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona kopia dyplomu
 • Podanie o przyjęciu na studia (wzór tutaj)
 • Kwestionariusz osobowy (wzór tutaj)
 • Karta zgłoszenia
 • Poświadczenie wniesienia opłaty operacyjnej w wysokości 100 zł, która jest wliczona w wysokość całkowitej opłaty za studia podyplomowe

Tryb zgłoszeń:

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku wypełnienia limitu przyjęć na daną edycję, kolejność zgłoszeń kandydatów nieprzyjętych zostaje zachowana przy rekrutacji na następną edycję studiów.

Liczba miejsc:

30

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Sekretariat Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-1, pokój 315
Wymagane dokumenty można przesłać listem poleconym lub złożyć osobiście.

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

dr hab. inż. Beata Trzaskuś-Żak
Tel. +48 12 617 41 62, +48 694 190 837
e-mail: t-zak@agh.edu.pl

Opłaty:

3 800 zł

Numer konta: 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko - opłata za studia podyplomowe "ZiEwGSM", Wydział GiG, subkonto nr: 720 100 68 59

Informacje dodatkowe:

Zajęcia na studiach odbywają się w weekendy.

Organizator studiów podyplomowych:

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
http://www.kezp.agh.edu.pl/studia-podyplomowe/ZiEwGSM/

Kierownik:

Dr hab. inż. Beata Trzaskuś-Żak

Tel. +4812 617 41 62, +48 694 190 837
e-mail: t-zak@agh.edu.pl

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: