AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

 

Charakterystyka studiów podyplomowych:

Celem studiów podyplomowych jest pogłębienie wiedzy z zakresu projektowania i eksploatacji instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych w obiektach. Studia są kierowane do osób zatrudnionych: w firmach branży klimatyzacyjnej, biurach projektowych oraz produkujących urządzenia, wentylacyjne, klimatyzacyjne, grzewcze i chłodnicze. Absolwent nabywa wiedzę z zakresu klimatyzacji obiektów, instalacji ogrzewania, chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Zapozna się również z projektowaniem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, zastosowaniem automatyki i sterowania w instalacjach klimatyzacyjnych oraz zagadnieniami z wentylacji pożarowej.

Program studiów podyplomowych:

 • Klimatyzacja obiektów
 • Urządzenia w klimatyzacji
 • Instalacje ogrzewania budynków
 • Programy komputerowe w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej
 • Instalacje chłodnicze
 • Projektowanie instalacji klimatyzacyjnych
 • Automatyka i sterowanie w instalacjach klimatyzacyjnych
 • Wentylacja pożarowa
 • Praktyczne zastosowania klimatyzacji w obiektach

Sylwetka absolwenta:

Studia skierowane są do inżynierów związanych zawodowo z branżą grzewczą, wentylacją i klimatyzacyjną HVAC. Zdobyte umiejętności i wiedza pozwolą absolwentom na projektowanie i właściwe eksploatowanie systemów HVAC w obiektach. Po uzyskaniu wymaganych programem zaliczeń i zdaniu egzaminów oraz po obronie samodzielnie przygotowanej pracy końcowej słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Czas trwania:

2 semestry (od października)

Termin zgłoszeń:

Rekrutacja kandydatów odbywa się w sposób ciagły, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • podanie,
 • odpis (lub potwierdzona kserokopia) dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub inżynierskich),
 • kwestionariusz osobowy.

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:

20

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-1, pokój 110

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

dr inż. Michał Karch
Tel. +4812 617 20-71
e-mail: karch@agh.edu.pl

Opłaty:

4 000 zł

Termin płatności do 31 marca br.

Numer rachunku bankowego zostanie podany uczestnikom po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Informacje dodatkowe:

Program studiów realizowany jest w oparciu o zajęcia wykładowe, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne i projektowe oraz zajęcia terenowe. Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w formie 15 dwudniowych sesji dydaktycznych. Zajęcia odbywać się będą w formie zjazdów w piątki po południu i w soboty co dwa tygodnie. Zajęcia terenowe realizowane będą w formie wyjazdu do wybranych inwestycji związanych z tematyką studiów podyplomowych.
Opłata za studia nie pokrywa wyżywienia i zakwaterowania.

Organizator studiów podyplomowych:

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Katedra Górnictwa Podziemnego
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-1, pokój 110
tel.: 12 617 20 71, 617 20 68
e-mail: karch@agh.edu.pl, borowski@agh.edu.pl

Kierownik:

Dr hab. inż. Marek Borowski

Osoby do kontaktu:

dr hab. inż. Marek Borowski
Tel. +4812 617 20 68
e-mail: borowski@agh.edu.pl

dr inż. Michał Karch
Tel. +4812 617 20 71
e-mail: karch@agh.edu.pl

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: