AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Aerologia górnicza

Charakterystyka studiów podyplomowych:

Celem studiów są aktualizacja oraz pogłębienie wiedzy słuchaczy w zakresie wentylacji, klimatyzacji i zagrożenia metanowego oraz pożarowego w podziemnych zakładach górniczych. Wykłady i ćwiczenia prowadzone będą w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w formie 14 dwudniowych sesji dydaktycznych. Przewiduje się także wyjazdowe zajęcia seminaryjne w wybranych zakładach górniczych o szczególnym nasileniu zagrożeń naturalnych. Wykładowcami są pracownicy naukowi Akademii Górniczo-Hutniczej, na co dzień związani z problematyką wentylacji kopalń.

Program studiów podyplomowych:

  • Wybrane zagadnienia z aerologii górniczej i hydromechaniki
  • Prognozowanie i zwalczanie zagrożenia metanowego
  • Teoria sieci wentylacyjnych
  • Zagrożenie pożarowe i analiza wybranych akcji pożarowych
  • Wybrane zagadnienia z przewietrzania lokalnego
  • Prognozowanie i zwalczanie zagrożenia temperaturowego
  • Pomiaroznawstwo wentylacyjne

Sylwetka absolwenta:

Studia adresowane są do inżynierów górników, związanych zawodowo z wentylacją kopalń węgla kamiennego oraz kopalń rud metali kolorowych.
Po uzyskaniu wymaganych programem zaliczeń i zdaniu egzaminów oraz po obronie samodzielnie przygotowanej pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Czas trwania:

2 semestry (od 1 X 2017 r. do 30 VI 2018 r.)

Termin zgłoszeń:

Rekrutacja kandydatów odbywa się w sposób ciągły.

Wymagane dokumenty:

  • podanie
  • odpis (lub potwierdzona kserokopia) dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • karta zgłoszenia

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń (skierowanie z zakładu pracy, indywidualne zgłoszenia)

Liczba miejsc:

30

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-1, pokój 115

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

dr inż. Zbigniew Kuczera (tel.: 12 617 21 63, zkuczera@agh.edu.pl)

Opłaty:

4.000 zł

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywać się będą w formie zjazdów w piątki po południu i w soboty do południa co dwa tygodnie. Opłata za studia nie pokrywa wyżywienia i zakwaterowania. Termin płatności do 30 IX 2017 r. Numer rachunku zostanie podany uczestnikom po 20 IX 2017 r.

Organizator studiów podyplomowych:

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Katedra Górnictwa Podziemnego
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-1, pokój 120
tel.: 12 617 20 60
tel./fax: 12 617 21 59
e-mail: bernak@agh.edu.pl
www.kgp.agh.edu.pl

Kierownik:

prof. dr hab. inż. Bernard Nowak
e-mail: bernak@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu:

dr inż. Zbigniew Kuczera
tel. 12 617 21 63
e-mail:zkuczera@agh.edu.pl

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: