AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia II stopnia (magisterskie)

Specjalność: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy


Student II stopnia studiów na specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy otrzymuje poszerzoną wiedzę inżynierską w zakresie inżynierii produkcji oraz z zakresu prawa i ochrony pracy, ergonomii w projektowaniu stanowisk roboczych, zagrożeń ze strony środowiska materialnego, wypadków i chorób zawodowych, metodyki oceny ryzyka zawodowego, systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz doskonalenia pedagogicznego, a także nauk o zarządzaniu, oceny osiąganych wyników, zarządzania kosztami, finansami i kapitałem, transferu technologii i innowacyjności. W ramach prowadzonych zajęć przewidywany jest udział specjalistów m.in. z Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wyższego Urzędu Górniczego oraz przedsiębiorstw, dzięki którym studenci będą mogli zapoznać się z relacjami występującymi między ww. instytucjami a zakładami pracy w odniesieniu do aspektów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.
Absolwenci tej specjalności mogą uzyskać uprawnienia zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 2 listopada 2004 roku (Opinia Państwowej Inspekcji Pracy).

Umiejętności
Absolwent jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie inżynierii produkcji w przedsiębiorstwach, podejmowania inicjatyw innowacyjnych, do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, kierowania zespołami działalności twórczej, organizowania i prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, doradztwa technicznego i organizacyjnego w zakresie inżynierii produkcji w przemyśle, a szczególnie przygotowany do pracy w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy przedsiębiorstw, w firmach świadczących usługi w zakresie bhp oraz ośrodkach szkoleniowych kształcących w tej dziedzinie. Absolwent powinien być przygotowany do współpracy z ludźmi i do kierowania zespołami oraz zarządzania procesami, personelem i innymi zasobami przedsiębiorstwa, a także do prowadzenia audytów i szkoleń w zakresie bhp.

Zatrudnienie
Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, jednostkach projektowych i doradczych, jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne, a także w jednostkach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych i jednostkach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii produkcji, organizacji i zarządzania oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Absolwent ma także przygotowanie do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich).

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: