*

 

Relacja z otwarcia na naszym Wydziale Laboratorium Wzorcująco-Badawczego Przetworników Drgań

2018-05-27

W dniu 10 kwietnia 2018 r. w obecności Dziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH prof. Marka Cały oraz zaproszonych gości odbyło się uroczyste otwarcie nowo powstałego na Wydziale Laboratorium Wzorcująco-Badawczego Przetworników Drgań, którego działalność w szczególności obejmować będzie prace badawczo-rozwojowe w zakresie pomiarów oddziaływań sejsmicznych i precyzji tych badań oraz analizy ustrojów poddawanych obciążeniom dynamicznym.

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością Kierownicy Katedr bezpośrednio związanych z projektem budowy nowego laboratorium - Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki w osobie prof. Antoniego Tajdusia oraz Katedry Górnictwa Odkrywkowego w osobie prof. Zbigniewa Kasztelewicza. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele producenta aparatury badawczej firmy Bruel&Kjaer w osobach członka zarządu Pana Janusza Prusaka oraz konsultanta bezpośrednio związanego z projektem laboratorium Pana Piotra Tadzika oraz przedstawiciele zespołów badawczych Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii związanych z tematyką realizowaną w ramach prac nowego laboratorium wraz z przedstawicielami przemysłu.

W trakcie spotkania, prócz rozmów dotyczących najbliższych planów rozwoju Laboratorium Wzorcująco-Badawczego Przetworników Drgań, opiekun projektu przygotowania laboratorium, mgr inż. Michał Twardosz przedstawił jego możliwości badawcze w zakresie prac związanych z wzorcowaniem przetworników drgań oraz analizy obiektów poddawanych różnym obciążeniom dynamicznym. W szczególności podkreślono występowanie w ramach laboratorium dotychczas nieobecnego na Akademii Górniczo-Hutniczej stanowiska wzbudników drgań oraz przetworników opartego o aparaturę dostarczoną przez współpracującą w ramach umowy partnerskiej z Wydziałem Górnictwa i Geoinżynierii firmę Bruel&Kjaer.

Bezpośrednim przyczynkiem do powstanie nowego laboratorium były wieloletnie doświadczenia zespołu Pracowni Techniki Strzelniczej i Oddziaływań na Środowisko w zakresie m.in. oceny oddziaływania drgań wzbudzanych robotami strzałowymi na obiekty budowlane, które to doświadczenia pozwoliły na zaproponowanie możliwości rozwoju potencjału badawczego Wydziału w zakresie badań różnorodnych przetworników drgań oraz zastosowania badań modelowych w zagadnieniach sejsmiczności indukowanej.

All rights reserved © 2017 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH