AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Zasady funkcjonowania systemu

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia jest jednym z elementów Systemu Zarządzania Procesem Kształcenia na Wydziale.

Został on powołany Uchwałą Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii nr 6/2013 z dn. 28 lutego 2013 r.

Strukturę Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) przedstawiono na rysunku 1.


Rys. 1. Struktura Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Osobą nadzorującą Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia jest Dziekan, natomiast za jego funkcjonowanie odpowiada Prodziekan odpowiedzialny za jakość kształcenia. Osobą, która w skali Wydziału organizuje funkcjonowanie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, jest Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia.

Pełnomocnik kieruje pracą Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia. W skład tego zespołu wchodzą: Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia, przedstawiciel Wydziału w Uczelnianym Zespole ds. Jakości Kształcenia, kierownik studiów doktoranckich, dwóch przedstawicieli każdego kierunku prowadzonego na Wydziale, wydziałowy administrator systemu Syllabus AGH, jeden przedstawiciel studentów na każdy kierunek studiów prowadzony na Wydziale oraz przedstawiciel doktorantów.

Równolegle do Zespołu ds. Jakości Kształcenia funkcjonuje Wydziałowy Zespół Audytu Dydaktycznego. W skład tego zespołu wchodzą: jeden nauczyciel akademicki na każdy kierunek prowadzony na Wydziale oraz przedstawiciel studentów i doktorantów.

Szczegółowy zakres obowiązków i zadań członków Wydziałowych Systemów Zapewnienia Jakości Kształcenia znajduje się w Zarządzeniu Rektora AGH Nr 2/2013 z dnia 7 stycznia 2013 r.

Do podmiotów związanych również z WSZJK należą: Rada Wydziału, Rady programowe kierunków, Rada Konsultacyjna Wydziału, Kierownicy Katedr i Kierownicy studiów podyplomowych, pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni, pracownicy administracji i studenci. Ich zadania w zakresie WSZJK zamieszczono tutaj.

W ramach WSZJK podejmowane są działania w obszarach:

  1. doskonalenia jakości kształcenia,
  2. oceny procesu kształcenia,
  3. oceny warunków kształcenia,
  4. oceny skuteczności Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: