AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Laboratorium Flotacji i Procesów Grawitacyjnych

Laboratorium Flotacji i Procesów Grawitacyjnych jest laboratorium dydaktyczno-naukowym. Studenci mają w nim możliwość poznania podstawowych zjawisk zachodzących na granicach międzyfazowych wykorzystywanych w procesie flotacji oraz poznania i wykorzystania naturalnych cech materiałowych rozdzielanych składników w procesach wzbogacania grawitacyjnego. Studenci mają możliwość praktycznego przeprowadzenia procesu wzbogacania flotacyjnego z możliwością badania wpływu różnych czynników na wyniki flotacji oraz możliwość badania podatności materiału na wzbogacanie i przeprowadzenia wzbogacania grawitacyjnego na różnego rodzaju urządzeniach z weryfikacją dokładności separacji. Ćwiczenia praktyczne wykonywane są na różnego rodzaju surowcach pierwotnych i odpadowych, dzięki czemu studenci mają możliwość zastosowania poznanych technik rozdzielczych również do odzysku składników użytecznych z odpadów. W Laboratorium studenci prowadzą badania do swoich prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich pod nadzorem opiekuna pracy.

Dostępna aparatura:

 • Maszynki flotacyjne - 5 sztuk
 • Stół koncentracyjny
 • Model osadzarki tłokowej
 • Osadzarka
 • Stanowisko z cieczami ciężkimi
 • Stanowisko do wykonania analiz sitowych na mokro
 • Klasyfikator przepływowy
 • Maszyna flotacyjna do badania kinetyki flotacji i testowania odczynników

Działalność dydaktyczna

W Laboratorium prowadzone są zajęcia dla studentów kierunków Górnictwo i Geologia oraz Inżynieria Środowiska z przedmiotów takich jak: Podstawy procesów flotacji, Fizyczne metody wzbogacania, Przeróbka surowców mineralnych, Przetwarzanie surowców i odpadów, Przetwarzanie odpadów, Technologia przeróbki surowców.

Opiekun laboratorium:
dr inż. Agnieszka Surowiak
e-mail: asur@agh.edu.pl

Możliwości badawcze

 • możliwości flotacyjnego rozdziału minerałów,
 • możliwości odzysku składników użytecznych z materiałów odpadowych,
 • badania kinetyki flotacji surowców,
 • oceny wzbogacalności surowców mineralnych,
 • badania wpływu właściwości fizycznych i geometrycznych ziaren na dokładność separacji w cieczach ciężkich,
 • badania wpływu rozkładu właściwości fizycznych i geometrycznych na dokładność rozdziału w osadzarce,
 • rozdziału metali towarzyszących.

Oferta usługowa

Szeroki zakres badań dotyczących wzbogacania, uszlachetniania węgla, rud, surowców skalnych, ilastych oraz materiałów odpadowych, pozwalających na zaproponowanie sposobu i warunków prowadzenia danych procesów przeróbczych z ogólną oceną efektów technologicznych i ekonomicznych. Analiza możliwości wzbogacania i odsiarczania drobno uziarnionych klas ziarnowych miałów węglowych oraz określeniem optymalnej technologii ich przeróbki.
Wykonywanie analiz składu ziarnowego, densymetrycznego, analiz na zawartość popiołu.


All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: