AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Rejestracja pracy

Informacja o opłatach i rozliczeniach związanych z obroną pracy dyplomowej


Procedura rozliczenia w Dziekanacie

Minimum dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony student zobowiązany jest złożyć w dziekanacie następujące dokumenty:

 • Indeks i karty egzaminacyjne
 • Odcinek opłaty za dyplom w wysokości:
  • za komplet dyplomu w języku polskim: 60,00 zł,
  • za komplet dyplomu w języku polskim + odpis w języku angielskim: 100,00 zł.
  (opłatę należy wpłacić na konto: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 34 1240 2294 1111 0010 5517 0878)
 • Arkusz osiągnięć dyplomanta do wpisania do suplementu (do pobrania formularz)
 • Zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem (format 4,5 x 6,5 cm) - 5 sztuk lub 6 sztuk przy odpisie w języku angielskim
 • Legitymacja studencka
 • Obiegówka (do pobrania TUTAJ)

Procedura rejestracji i oceny pracy dyplomowej

 1. Student zobowiązany jest do oddania za pośrednictwem Opiekuna pracy kompletnej wersji pracy dyplomowej w Biurze Katedry Dyplomującej najpóźniej 7 dni przed regulaminowym terminem złożenia pracy dyplomowej.
 2. Po przygotowaniu ostatecznej wersji pracy dyplomowej student przedkłada u Opiekuna pracy:
  • 1 egzemplarz dwustronnie wydrukowanej pracy dyplomowej w twardej oprawie;
  • 2 opisane płyty CD z nagraną pracą dyplomową. Płyty muszą być opisane niezmywalnym pisakiem (imię i nazwisko, numer albumu, rok akademicki rejestracji) i umieszczone w kopertach;
  • Wydruk pracy dyplomowej w układzie miniaturowym – wydruk dwustronny, na każdej stronie 4 strony pracy, całość zszyta w jednym miejscu zszywaczem;
  • Dodatkową kartę tytułową pracy dyplomowej – taką jak w egzemplarzu oprawionym (podpisaną na stronie drugiej pod oświadczeniem), dołączoną, ale nie zszytą z wersją miniaturową.
 3. Opiekun pracy wczytuje jej treść do Otwartego Systemu Antyplagiatowego (OSA) i weryfikuje ją na podstawie raportu zwrotnego generowanego przez system.
 4. W przypadku stwierdzenia błędów niebędących plagiatem istnieje możliwość jednokrotnego wycofania pracy do poprawy przez studenta i ponownej weryfikacji w wersji poprawionej.
 5. W razie stwierdzenia na podstawie raportu zwrotnego z systemu OSA plagiatu albo podejrzenia jego popełnienia Opiekun pracy przekazuje do Biura Katedry pracę wraz z wypełnionym Wnioskiem do Dziekana o uruchomienie procedury wyjaśniającej, a Biuro Katedry przekazuje do Dziekana właściwego dla trybu i kierunku studiów.
 6. Po pozytywnej weryfikacji pracy przez system Opiekun pracy przygotowuje jej ocenę i wraz z wydrukowanym, uzupełnionym i podpisanym raportem z systemu OSA oraz pracą (w układzie jak w punkcie 2.) przekazuje do Biura Katedry.
 7. Jeżeli ocena Opiekuna pracy jest pozytywna Zastępca Kierownika ds. Kształcenia Katedry Dyplomującej na wniosek Opiekuna pracy wyznacza Recenzenta pracy dyplomowej, który przygotowuje jej ocenę i oddaje do Biura Katedry.
 8. Od negatywnej oceny pracy przez Opiekuna pracy studentowi przysługuje odwołanie w ciągu 14 dni do Zastępcy Kierownika ds. Kształcenia Katedry Dyplomującej.
 9. Warunkiem rejestracji pracy dyplomowej jest zaliczenie wszystkich przewidzianych programem studiów przedmiotów i praktyk (uzyskanie tzw. absolutorium) oraz pozytywna ocena pracy dyplomowej przez Opiekuna i Recenzenta.
 10. Biuro Katedry dokonuje rejestracji pracy. Jeżeli student posiada pozytywną ocenę z ogólnego egzaminu kierunkowego ustala termin obrony, a następnie przekazuje do Dziekanatu ocenę pracy przygotowaną przez Opiekuna oraz Recenzenta, raport z systemu OSA i 2 płyty CD z nagraną pracą dyplomową. Dokumenty powinny zostać przesłane do dziekanatu na 5 dni roboczych przed planowanym terminem obrony.
 11. Dziekanat przygotowuje protokół i przekazuje go do Biura Katedry zwracając równocześnie ocenę pracy i raport z systemu OSA.
 12. W czasie obrony pracy Komisja ustala ocenę pracy dyplomowej na podstawie oceny wystawionej przez Opiekuna i Recenzenta. Ocena ta wpisywana jest na stronę tytułową pracy dyplomowej oraz na dodatkową stronę tytułową pracy.
 13. Po egzaminie dyplomowym egzemplarz pracy trafia do Biblioteki Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii i tam, po zarejestrowaniu, jako egzemplarz archiwalny, jest przechowywany.
 14. Formularze oceny pracy przygotowane przez Opiekuna i Recenzenta, dodatkowa strona tytułowa, egzemplarz pracy w wersji miniaturowej, raport z systemu OSA oraz protokoły egzaminacyjne przekazywane są do Dziekanatu.

Czyste płyty z okładką do nagrania wersji elektronicznej pracy dyplomowej magisterskiej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych są do nabycia w Kiosku AGH pomiędzy pawilonem A1 i C1.

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: