AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

FAQ - najczęstsze pytania


 1. Potrzebuję zaświadczenie o byciu studentem
  Należy powiadomić starostę grupy lub roku, który odbierze zaświadczenie(a) z dziekanatu.

 2. Zgubiłem indeks
  Należy złożyć w dziekanacie podanie o wydanie duplikatu indeksu wraz ze zdjęciem i dowodem wpłaty na kwotę 6 zł.

 3. Zgubiłem/skradziono mi legitymację
  Należy złożyć w dziekanacie wniosek o wydanie duplikatu legitymacji wraz z dowodem wpłaty na kwotę 25,50 zł (formularz do pobrania tutaj).

 4. Chcę przepisać ocenę z przedmiotu
  Należy złożyć podanie do Prodziekana danego kierunku po wcześniejszym zaopiniowaniu go przez prowadzącego przedmiot (formularz do pobrania tutaj).

 5. Nie zaliczyłem przedmiotu - wpis warunkowy na kolejny semestr
  Należy złożyć podanie do Prodziekana danego kierunku o wpis warunkowy. Studenci, którzy posiadają wersję papierową indeksu dołączają go do podania (formularz do pobrania tutaj).

 6. Chcę prosić o dodatkowy termin zaliczenia przedmiotu
  Należy złożyć podanie do Prodziekana danego kierunku z prośbą o dodatkowy termin zaliczenia przedmiotu po wcześniejszym zaopiniowaniu go przez prowadzącego zajęcia (formularz do pobrania tutaj).

 7. Przekroczyłem dopuszczalny deficyt punktowy
  Należy złożyć podanie do Prodziekana danego kierunku o udzielenie urlopu z ewentualnym powtarzaniem semestru (załącznikiem do podania powinien być indeks w przypadku studentów posiadających wersję papierową). (formularz do pobrania tutaj).

 8. Chcę wziąć urlop dziekański
  Należy złożyć podanie do Prodziekana danego kierunku z zaznaczeniem rodzaju, czasu trwania i przyczyny urlopu (formularz do pobrania tutaj).

 9. W jaki sposób można zmienić temat pracy dyplomowej?
  Podanie kierowane do Prodziekana odpowiedzialnego za kierunek na którym studiuje się, po uzyskaniu zgody promotora należy złożyć w Biurze Katedry.

 10. Gdzie się zgłasza wszelkie zmiany dotyczące praktyk obowiązkowych?
  Zmian dokonuje się u koordynatorów ds. praktyk w danej Katedrze.

 11. Czy można odbyć obie praktyki (pracowniczą i technologiczną) w ciągu jednych wakacji? Jeśli tak jakich formalności należy dopełnić?
  Istnieje taka możliwość, jeśli nie koliduje to z terminami sesji cz. 1 oraz cz. 2. Informacji udziela koordynator ds. praktyk danej Katedry.

 12. Czy można dobyć praktyki w roku późniejszym niż ten przewidziany planem studiów? Jakie formalności z tym się wiążą?
  Celem zmiany terminu odbywania praktyk, należy złożyć podanie z prośbą o wyrażenie zgody na odbycie praktyk w terminie innym niż przewidziano w planach studiów, do prodziekana odpowiedzialnego za kierunek na którym studiuje się.

 13. Chcę otrzymać dyplom i suplement ukończenia studiów
  Należy złożyć w dziekanacie dowód wpłaty na kwotę 60 zł wraz z 5 zdjęciami (komplet dyplomu tylko w wersji polskiej).
  W celu uzyskania dodatkowego odpisu dyplomu w języku obcym należy uiścić opłatę w wysokości 100 zł, dołączyć 6 zdjęć oraz złożyć wniosek o odpis dyplomu w języku obcym (komplet dyplomu w wersji polskiej + dodatkowy odpis w języku obcym) (formularz do pobrania tutaj).
  W celu uzyskania SUPLEMENTU w języku angielskim należy złożyć dodatkowe podanie z przetłumaczonym tematem pracy zatwierdzonym przez promotora. (formularz do pobrania tutaj).

 14. Chcę rozliczyć się po zakończeniu studiów
  Należy złożyć w dziekanacie wypełnioną kartę odejścia tzw. "Obiegówkę" wraz z legitymacją studencką (formularz do pobrania tutaj).

 15. Chcę się reaktywować na dzień obrony
  Należy złożyć w biurze katedry podanie do Prodziekana danego kierunku o reaktywację na dzień obrony z wyznaczonym dniem egzaminu dyplomowego (formularz do pobrania tutaj).

 16. Chcę wrócić po urlopie na studia
  Należy złożyć w dziekanacie indeks wraz z ewentualnym podaniem o wpis warunkowy i dowodami wpłat za braki.

 17. Chcę się przenieść na studia niestacjonarne
  Należy uzyskać pisemne zgody obu Prodziekanów a następnie złożyć w dziekanacie studiów stacjonarnych kartę odejścia.

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: