AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Egzamin dyplomowy

Terminy ogólnych egzaminów kierunkowych magisterskich:

  • I termin: 26 czerwca 2018 r.
  • II termin: 10 lipca 2018 r.
  • III termin: 7 września 2018 r.
  • IV termin: 16 października (do zapisu na egzamin niezbędne jest wcześniejsze zarejestrowanie pracy dyplomowej).

Informacja o warunkach przystąpienia do ogólnego egzaminu kierunkowego i obrony pracy dyplomowej

  • Uzyskanie absolutorium (zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów oraz praktyk) warunkuje dopuszczenie do ogólnego egzaminu kierunkowego magisterskiego - indeksy należy złożyć w dziekanacie 7 dni przed terminem egzaminu i zgłosić swój udział w egzaminie do sekretarza komisji egzaminacyjnej właściwej dla kierunku studiów.
  • Ogólny egzamin kierunkowy można zdawać w jednym z wyznaczonych terminów. W przypadku uzyskania oceny negatywnej studentowi przysługuje tylko jeden termin poprawkowy, przy czym do powtórnego egzaminu może przystąpić nie wcześniej niż po upływie 2 tygodni i nie później niż przed upływem 3 miesięcy od daty pierwszego egzaminu.
  • Student przed ogólnym egzaminem kierunkowym nie może przystąpić do obrony pracy dyplomowej. Warunkiem przystąpienia do obrony jest otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu.

Zestawy pytań egzaminu dyplomowego na studiach II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych


Obowiązujące od semestru dyplomowego 2017/2018

Kierunek: Budownictwo
Specjalności:

pdf Geotechnika i budownictwo specjalne
pdf Konstrukcje budowlane i inżynierskie
pdf Inżynieria przedsięwzięć budowlanych


Kierunek: Górnictwo i Geologia
Specjalności:

pdf Geomechanika górnicza i budownictwo podziemne
pdf Górnictwo podziemne
pdf Górnictwo odkrywkowe
pdf Przeróbka surowców mineralnych


Kierunek: Inżynieria Środowiska
Specjalności:

pdf Inżynieria kształtowania środowiska
pdf Projektowanie i zarządzanie systemami wykorzystania odnawialnych zasobów energii
pdf Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa
pdf Zagospodarowanie surowców i odpadów


Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Specjalności:

pdf Controlling procesów produkcyjnych
pdf Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
pdf Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym
pdf Zarządzanie w inżynierii środowiskaAll rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: