AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Egzamin dyplomowy

Terminy ogólnych egzaminów kierunkowych inżynierskich:

  • 20.12.2017 r.
  • 10.01.2018 r.
  • 24.01.2018 r.
  • 05.03.2018 r.

Szczegółowe informacje w komunikacie: czytaj tutaj


Zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych inżynierskich dla studiów I stopnia:
pdf Uchwała Rady Wydziału nr 31/2012 z dnia 29.11.2012 r. "Zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych inżynierskich dla studiów I stopnia na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii". Tekst jednolity.

Informacja o warunkach przystąpienia do ogólnego egzaminu kierunkowego i obrony projektu inżynierskiego

  • Uzyskanie absolutorium (zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów oraz praktyk) warunkuje dopuszczenie do ogólnego egzaminu kierunkowego inżynierskiego - indeksy należy złożyć w dziekanacie 7 dni przed terminem egzaminu i zgłosić swój udział w egzaminie do sekretarza komisji egzaminacyjnej właściwej dla kierunku studiów.
  • Ogólny egzamin kierunkowy można zdawać w jednym z wyznaczonych terminów. W przypadku uzyskania oceny negatywnej studentowi przysługuje tylko jeden termin poprawkowy, przy czym do powtórnego egzaminu może przystąpić nie wcześniej niż po upływie 2 tygodni i nie później niż przed upływem 3 miesięcy od daty pierwszego egzaminu.
  • Student przed ogólnym egzaminem kierunkowym nie może przystąpić do obrony projektu inżynierskiego. Warunkiem przystąpienia do obrony jest otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu.

Zestawy pytań egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych


Obowiązujące od semestru dyplomowego 2017/2018

pdf Kierunek: Budownictwo
pdf Kierunek: Górnictwo i Geologia
pdf Kierunek: Inżynieria Środowiska
pdf Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: