AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Laboratorium Hydrologii i Hydrauliki Geoinżynierskiej

Laboratorium Hydrologii i Hydrauliki Geoinżynierskiej należy do laboratoriów naukowo-dydaktycznych Katedry Górnictwa Odkrywkowego. Część zewnętrzna, składająca się z hydrowęzła obejmującego studnię badawczo–eksploatacyjną i cztery piezometry, wchodzi w skład Międzywydziałowej stacji monitoringu struktur środowiska wodnego, zbudowanej przez:

 • Wydział Górnictwa i Geoinżynierii,
 • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska,
 • Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu.

Celem poznawczym stacji są kompleksowe badania środowiska wodnego w aspektach hydrologicznym, hydrogeologicznym, ale również i geotermalnym, z uwzględnieniem wpływu czynników technologicznych.

W skład Laboratorium Hydrologii i Hydrauliki Geoinżynierskiej oprócz opisanego ujęcia wchodzi zautomatyzowany system monitoringu wód podziemnych oraz półtechniczna instalacja wodociągowa. Poszczególne elementy instalacji badawczej stanowią spójną całość. Pozwala ona na prowadzenie kompleksowych badań obejmujących zarówno zagadnienia hydrodynamiki, jak i hydrauliki przemysłowej.

Na stanowisku badawczym możliwe jest śledzenie przepływów wody w warstwie wodonośnej, studni, jak i instalacji wodociągowej. Każdy z elementów układu jest szczegółowo opomiarowany. Sterowanie pracą pompy głębinowej oraz innymi elementami automatyki odbywa się z kontrolno-pomiarowego stanowiska komputerowego. Instalacja może pracować w obiegu zamkniętym, co pozwala na badania hydrogeologiczne i hydrochemiczne również w skali laboratoryjnej. Dla stanowiska badawczego został opracowany specjalny program komputerowy, który umożliwia sterowanie i monitoring. Interfejs graficzny pozwala na wizualizację stanu wód podziemnych wokół ujęcia oraz stanu pracy instalacji. Program komputerowy oraz system sterująco-pomiarowy umożliwiają zdalne wykonywanie testów technicznych agregatu pompowego. Zarówno instalacja badawcza jak i program komputerowy SYNDIS są unikatowe i zostały stworzone na potrzeby Laboratorium Hydrologii i Hydrauliki Geoinżynierskiej Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii.


Działalnośc dydaktyczna laboratorium realizowana jest na 6 specjalnie przygotowanych stanowiskach laboratoryjnych. Przeprowadzane są na nich zajęcia z takich przedmiotów jak: Hydraulika i hydrologia, Hydraulika ujęć wody, Hydrogeologia, Hydrogeologia i odwadnianie, Kształtowanie środowiska wodnego, Odwadnianie i przywracanie stosunków wodnych, Odwadnianie i zagrożenia wodne, Podstawy hydrogeologii.

Laboratorium jest połączone z poletkiem doświadczalnym zlokalizowanym pomiędzy budynkami A3-A4 AGH, na którym znajdują się hydrowęzeł złożony z:

 1. studni głębinowej wyposażonej w pompę głębinową o wydajności 30 m3/h,
 2. czterech otworów piezometrycznych.
  Studnia oraz piezometry wyposażone są w sondy hydrostatyczne. System pomiarowy połączony jest z systemem sterowania zlokalizowanym w laboratorium składającym się ze stanowiska komputerowego.
Woda podziemna ze studni może być kierowana do kanalizacji ogólnospławnej bezpośrednio lub poprzez laboratoryjną instalację wodociągową. Instalacja hydrauliczna w laboratorium umożliwia przeprowadzenie pomiarów:
 1. liniowych strat ciśnienia – zakres od 0 do 100 kPa, dokładność 1 kPa,
 2. miejscowych strat ciśnienia – zakres do 100 kPa, dokładność 1 kPa,
 3. natężenia przepływu - zakres do 30 m3/h.
 4. poziomu zwierciadła wody w obrębie hydrowęzła– zakres do 4 m, dokładność 1 cm.

System sterowania umożliwia centralne sterowanie automatycznymi urządzeniami kontrolno-pomiarowymi i zapis wszystkich mierzonych danych w sposób ciągły.


Kierownik laboratorium:
dr inż. Kazimierz Różkowski
e-mail: kazik@agh.edu.pl

Możliwości badawcze

 • sporządzanie charakterystyk pomp,
 • sporządzanie charakterystyk rurociągu,
 • badanie zeskoku hydraulicznego na filtrze studziennym (stanu technicznego filtra),
 • badanie przepuszczalności prefabrykatów filtrowych,
 • badanie wpływu ujęcia na stan zasobów wód podziemnych,
 • ocena parametrów hydrogeologicznych warstwy wodonośnej na podstawie zróżnicowanych metod próbnych pompowań i testów ze skokową zmianą ciśnienia (tzw. „slug” testów),
 • wykonywanie badań znacznikowych dla oceny parametrów hydrogeologicznych oraz parametrów migracji zanieczyszczeń w środowisku gruntowo-wodnym.
Laboratorium wyposażone jest ponadto w polowy sprzęt badawczy umożliwiający:
 • badania wybranych parametrów jakości wód, wyciągów wodnych oraz ścieków,
 • pomiary parametrów fizycznych wód podziemnych (odczyn pH, temperatura, potencjał redox – Eh) bezpośrednio w studniach i otworach badawczych do głębokości 60 m,
 • pobór wody z piezometrów z głębokości do 90 m (pompa z agregatem prądotwórczym),
 • pobór wody z piezometrów z głębokości do 30 m (pompa zasilana z akumulatora),
 • pobór próbek wody i skał do głębokości 7 m (ręczny zestaw wiertniczy),
 • pomiary prędkości przepływu wody w korytach otwartych (młynek hydrometryczny),
 • badania podstawowych własności fizycznych gruntów i skał (suszarka laboratoryjna, waga laboratoryjna, wytrząsarka wraz z zestawem sit),
 • wykonywanie badań wymywalności gruntów, skał i odpadów z wykorzystaniem statycznych i dynamicznych testów wymywalności w tym testów kolumnowych.

Oferta usługowa

 • Badania stanu technicznego prefabrykatów filtrowych.
 • Badania przepuszczalności materiałów filtracyjnych.
 • Sporządzanie charakterystyk pomp głębinowych o wydajności do 60 m3/h i średnicy do 200 mm.
 • Monitoring wód podziemnych i powierzchniowych.
 • Wykonywanie statycznych i dynamicznych testów wymywalności gruntów, skał i odpadów.

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: